Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Luxury Drinks

 • Rozsah platnosti
 • Úvodní ustanovení
 • Vznik smlouvy
 • Dodání zboží
 • Věrnostní program
 • Cena zboží a platební podmínky
 • Odstoupení od smlouvy
 • Odpovědnost za vady, reklamace
 • Ochrana osobních údajů
 • Závěrečná ustanovení 

Rozsah platnosti

Pro obchodní vztahy mezi provozovatelem e-shopu a objednatelem platí výhradně následující všeobecné obchodní podmínky v platném znění v době učinění objednávky.

Následující podmínky platí pro služby, které provádí e-shop Luxury Drinks.  Odlišné podmínky, změny nebo doplnění této smlouvy jsou platné pouze v případě, že byly písemně potvrzeny provozovatelem e-shopu Luxury Drinks.

Pro prodej konečným spotřebitelům ve smyslu zákona na ochranu spotřebitelů platí uvedené obchodní podmínky pouze pokud zákon na ochranu spotřebitelů nestanovuje jiné nutné ustanovení.

V případě, že se jednotlivá ustanovení následujících všeobecných obchodních podmínek stanou neplatnými, tím pádem se jejich platnost nedotýká ostatních obchodních podmínek.

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se použijí pro smluvní vztahy uzavírané v internetovém obchodě www.luxury-drinks.eu, jehož provozovatelem je Igor Minjarík, IČ: 66597374, sídlem K. Černého 769/10, 69151 Lanžhot, podnikající na základě Živnostenského oprávnění vydaného Živnostenským úřadem – Městským úřadem v Břeclavi pod č.j.   OŽÚ/4779/2014/Ro/5
 2. Prodávajícím je Igor Minjarík – Luxury Drinks, K. Černého 769/10, 69151 Lanžhot.(dále jen „prodávající“).  Poštovní adresa pro doručování prodávajícímu je K. Černého 769/10, 69151 Lanžhot. Elektronická adresa prodávajícího je office@luxury-drinks.eu.
 3. Kupujícím je spotřebitel (přičemž ve smyslu občanského zákoníku je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná) nebo jiná osoba (dále jen „kupující“).
 4. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito VOP (účinnými ke dni odeslání objednávky kupujícím) a českým právním řádem. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“), a ostatními souvisejícími předpisy.
 1. Dodávka zboží se uskuteční na základě objednávky učiněné kupujícím prostřednictvím internetového obchodu na e-shopu provozovaného prodávajícím (bod I.1. VOP) podle platné nabídky prodávajícího zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího. Ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 OZ se vylučuje objednávka s dodatkem nebo odchylkou od nabídky prodávajícího. Objednávku nelze učinit telefonicky, faxem nebo mejlem.
 2. Každá objednávka musí obsahovat nejméně tyto podstatné údaje:identifikační údaje kupujícího – jeho jména, příjmení, adresy bydliště, emailové adresy, telefonního čísla;
  1. identifikaci zboží dle nabídky prodávajícího;
  2. požadované množství zboží;
  3. cenu;
  4. místo dodání, nebude-li místo dodání díla uvedeno, má se za to, že je jím adresa bydliště kupujícího;
  5. volbu způsobu dodání včetně souhlasu s náklady na dodání.

   Neobsahuje-li objednávka požadované údaje, nepovažuje se za řádnou objednávku a není možné ji tak, jak byla kupujícím odeslána, potvrdit. Prodávající není povinen v takovém případě kontaktovat kupujícího za účelem odstranění vad objednávky, nicméně tak může učinit, pokud kupující zanechá k dispozici svůj e-mail nebo telefon.
 1. Objednávka je doručena prodávajícímu prostředky elektronické komunikace. Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi. Kupující je oprávněn objednávku odvolat (stornovat) ve lhůtě 24 hodin od jejího odeslání, a to emailem na adresu office@luxury-drinks.eu, to však pouze tehdy, bude-li odvolání objednávky doručeno prodávajícímu dříve, než prodávající odeslal kupujícímu potvrzení objednávky.
 2. Po doručení objednávky prodávající neprodleně (zpravidla do 24 hodin od jejího obdržení) potvrdí kupujícímu její obdržení. Součástí potvrzení obdržení objednávky je zpravidla i potvrzení samotné objednávky. Potvrzení objednávky je prodávající oprávněn učinit i samostatně.
 3. Doručením objednávky prodávajícímu je mezi stranami uzavřena kupní smlouva (dále také jako „smlouva“). Přitom platí, že platná nabídka zboží zveřejněná na internetových stránkách www.luxury-drinks.eu je učiněna s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.
 4. Prodávající je oprávněn nepotvrdit objednávku nebo její část a zároveň od smlouvy nebo její části odstoupit v těchto případech:
  1. zboží se již nevyrábí;
  2. zboží se již nedodává;
  3. zboží je již vyprodáno;
  4. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží;
  5. existuje jiný relevantní důvod, pro který po prodávajícím nelze spravedlivě požadovat potvrzení objednávky a plnění smlouvy. V případě, že tato situace nastane, kontaktuje prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu a objednávka nebyla prodávajícím potvrzena, bude mu tato částka vrácena, a to nejpozději do 10 dnů od oznámení nemožnosti potvrzení objednávky.
 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (jako jsou náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu.
 7. Zboží se dodává na místo dodání určené kupujícím v objednávce. Kupující může zvolit i jiné místo dodání zboží, než které označil jako svoji adresu bydliště. V takovém případě kupující uvede v objednávkovém formuláři toto místo dodání a kontaktní osobu zmocněnou k převzetí zboží v tomto místě. Toto místo se pak považuje i za místo k úhradě kupní ceny, nebude-li uhrazena jinak. Zboží se dodává pouze na území Evropské unie.
 8. Místo a termín dodání potvrdí prodávající kupujícímu v potvrzení objednávky.
 9. Obvyklá lhůta pro dodání zboží činí 3 pracovní dny. Není-li zboží skladem, může dodací lhůta činit až 3-30 dnů, o čemž bude kupující prostředky elektronické komunikace při potvrzení objednávky prodávajícím nebo bez zbytečného odkladu po tomto potvrzení vyrozuměn. Po uplynutí i této lhůty je možno s kupujícím sjednat další dodací lhůtu; není-li tato sjednána, považuje se smlouva za zrušenou. Prodávající i kupující jsou si povinni v takovém případě vydat, co již bylo plněno.
 10. Zboží je dodáváno těmito způsoby:
  1. prostřednictvím smluvního přepravce/dopravce;
  2. prostřednictvím držitele poštovní licence (dále také jen „poštou“).
  3. Osobním odběrem na provozovně prodávajícího na adrese Josefská 7, Brno

   Má-li objednané zboží celkovou cenu vyšší než 1000,- Kč, doručí je prodávající poštou či prostřednictvím smluvního přepravce kupujícímu v dohodnutém termínu dodání a na své náklady. Prodávající předá smluvnímu přepravci zboží zpravidla do 48 hodin od uzavření smlouvy, byla-li zvolena platba dobírkou, případně v téže lhůtě od zaplacení kupní ceny (viz. bod 4.3.) byl-li zvolen jiný způsob platby, než dobírkou. Kupující bere výslovně na vědomí, že v případě zvolení způsobu platby převodem na účet uvedená lhůta počíná běžet až okamžikem připsáním kupní ceny na účet prodávajícího. V případě realizace objednávky v době marketingové akce nebo v jiných situacích se může doba expedice prodloužit.

   Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny:

   * Pro zásilky nad 1000 Kč (vč. DPH) je doprava pro tento způsob doručení zdarma.  Veškeré ceny za dopravu a způsoby platby jsou uvedeny včetně DPH.  Při využití slevy je pro uplatnění nároku na dopravu zdarma směrodatná konečná cena zásilky po slevě, tzn. konečná cena musí být i po uplatněné slevě vyšší než 1000,- Kč (vč. DPH).

  4. V případě nezastižení kupujícího na adrese místa dodání zanechá přepravce oznámení a pokusí se (var.: zboží doručit následující pracovní den) dohodnout (např. telefonicky či jiným vhodným způsobem) s kupujícím jiný termín dodání. Doručuje-li zboží držitel poštovní licence a není-li kupující v místě dodání zastižen, postupuje se podle pravidel pro doručování stanovených držitelem poštovní licence. Případné více náklady spojené s opakovanými pokusy o doručení zboží je kupující povinen prodávajícímu na jeho výzvu uhradit.
  5. Zboží je dodáváno v běžných obalech od výrobce. Při dodání zboží je kupujícímu předána faktura s náležitostmi daňového dokladu. Kupující, popřípadě jiná osoba, která je k převzetí zboží kupujícím zmocněna, musí svým podpisem na příslušném dokumentu potvrdit řádné převzetí objednaného zboží spolu se všemi uvedenými doklady.
  6. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího předáním věci k přepravě třetí osobě (držiteli poštovní licence/přepravci).
 1. Registrovaní uživatelé mohou využívat věrnostní program e-shopu.
 2. Pokud je uživatel přihlášený, z ceny produktů každé uskutečněné objednávky (tj. cena bez dopravy) získá 3 % bodů (např. budou-li objednány produkty za 500 Kč na bodový účet uživatele se po vyexpedování objednávky připíše 15 bodů).
 3. Body jsou zaokrouhlovány na celá čísla.
 4. Body se na bodový účet uživatele připisují až po vyexpedování objednávky (tj. pokud je objednávka zcela dokončena), nikoli okamžitě po jejím uskutečnění v e-shopu.
 5. Po nasbírání minimálně 200 bodů je možné se za tyto body buď zúčastnit ochutnávky námi nabízeného zboží (pro ostatní zákazníky / klienty je vstupné 200 Kč/ ochutnávka) nebo lze tyto body použít při dalším nejbližším nákupu a získat tím slevu ve výši nasbíraných bodů (tj. 1 bod = 1 Kč). Například: Zákazník má v rámci věrnostního programu 203 bodů, následně koupí zboží za 553 Kč (cena bez poštovného), zaplatí za zboží pouze 350 Kč.
 1. Cenou zboží je cena uvedená v aktuální nabídce prodávajícího na www.luxury-drinks.eu platná ke dni odeslání objednávky kupujícím. Cena výrobku je uvedena včetně DPH. Cena se stává závaznou uzavřením smlouvy.
 2. Úhrada kupní ceny je možná následujícími způsoby:
  1. dobírkou při dodání objednaného zboží poštou;
  2. v hotovosti při převzetí zboží od smluvního přepravce;
  3. v hotovosti při převzetí zboží na prodejně na Josefské 7, Brno;
  4. bezhotovostně za použití platebního terminálu VISA / MasterCard prostřednictvím platební brány Pay Go, nebo PayPal.
  5. bezhotovostně, a to:
   - pro tuzemské platby v CZK na účet prodávajícího vedený u Sberbank CZ, a.s., číslo účtu 4211059780/6800, a to při odesílání objednávky.
 3. Platby kupní ceny uskutečňované bezhotovostně se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet prodávajícího. Platby, jejichž provedení je mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno v hotovosti, se považují za provedené okamžikem jejich provedení osobě zmocněné k tomu prodávajícím nebo pracovníku držitele poštovní licence nebo pracovníku smluvního přepravce.
 1. Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle kupujícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy dle tohoto ustanovení v případech uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.
 2. Kupující je povinen odstoupení od smlouvy učinit písemně a to buď prostřednictvím České pošty (doporučeným dopisem) nebo odesláním mailové zprávy na emailovou adresu office@luxury-drinks.eu. Kupujícímu se doporučuje v odstoupení od smlouvy uvést údaje jednoznačně identifikující příslušnou smlouvu, nejlépe číslo a den objednávky, datum převzetí zboží a číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny. Pro odstoupení od smlouvy je možno využít vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 1 těchto VOP.
 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle čl. 6.1. těchto VOP, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vše, co mu bylo plněno. Není-li to již možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo bylo zboží opotřebováno kupujícím nejednajícím v dobré víře či kupujícím zneužívajícím právo na odstoupení od smlouvy), musí kupující poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako hodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Prodávající je oprávněn uplatnit u kupujícího náhradu toho, co již nemůže být vydáno, a započíst svůj nárok oproti nároku na vrácení kupní ceny. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou újmu prokázat.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle čl. 6.1. těchto VOP, nese náklady na navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle čl. 6.1. těchto VOP, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 7. Pokud kupující za zboží objednané v určité ceně obdrží jako odměnu i další zboží za zvýhodněnou cenu (případně symbolickou cenu či jako dárek), týká se odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1. těchto VOP i zboží dodaného za zvýhodněnou cenu. Prodávající je tedy v takovém případě povinen vrátit veškeré zboží dodané v rámci příslušné smlouvy.
 1. Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí příslušnými právními předpisy v platném znění.
 2. Kupující je povinen si dodané zboží při převzetí důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán zřetel. Převzetím zboží se rozumí jeho převzetí od prodávajícího, držitele poštovní licence či smluvního přepravce. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem dodacího (přepravního) listu či jiného příslušného dokumentu. Svým podpisem zároveň stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku, resp. obal ve kterém bylo zboží odesláno nejeví známky poškození nebo náznaků že zboží uvnitř zásilky může být fyzicky poškozené (např. vyteklý obsah nebo pronikající vůně apod.). Má-li zboží jakékoli zjevné vady v okamžiku převzetí nebo nesouhlasí-li druh zboží nebo jeho množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě či jiném příslušném dokumentu. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 4. Ustanovení čl. 7.4.1. se nepoužije:
  1. na zboží poškozené nebo jinak znehodnocené zákazníkem (např. poškození obalu, etikety, alkoholového kolku, apod.),
  2. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  3. vyplývá-li to z povahy věci (zboží).
 5.  Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Nebrání-li tomu povaha zboží, lze takové potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje.
 6. Pro odstoupení od smlouvy je možno využít vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 1 těchto VOP.
 7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Za případy, kdy kupující vadu sám způsobil, se považují mimo jiné případy, kdy je vada způsobena v důsledku: a) nesprávného otevření zásilky, b) úderu, pádu nebo jiného mechanického poškození zboží (např. poškrábání povrchu zboží nebo jeho obalu, jenž je nedílnou součástí zakoupeného zboží).
 8. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
 9. Práva z vady i práva ze záruky za jakost se uplatňují u prodávajícího:
  1. poštou na adrese sídla prodávajícího K. Černého 769/10, Lanžhot, PSČ 69151, nebo
  2. emailem na adrese office@luxury-drinks.eu
 10. Kupující je povinen při reklamaci jednoznačně identifikovat příslušnou kupní smlouvu (nejlépe uvést: číslo a den objednávky, datum převzetí zboží) a doložit, že je osobou oprávněnou k uplatnění reklamace (nejlépe doložením dokladu o vlastnictví zboží - např. fakturou) a dále uvést stručný popis vad, nejlépe s fotodokumentací. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy uplatnění reklamace došlo prodávajícímu. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo z vad zboží uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a to emailem nejpozději do 2 dnů od obdržení reklamace. Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky, emailem nebo poštou ve lhůtě pro vyřízení reklamace a dále vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně případného potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace, a to emailem ve lhůtě pro vyřízení reklamace. Není-li možné vydat potvrzení prostřednictvím emailu, zašle prodávající tato potvrzení poštou na adresu kupujícího.
 11. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 12. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 13. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je pro námi nabízené zboží/služby věcně příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 00020869, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, jejíž webová stránka se nachází na adrese www.coi.cz.
 1. Kupující uděluje odesláním objednávky prodávajícímu souhlas se zpracováním všech jím vyplněných osobních a jiných údajů v objednávce (dále jen „osobní údaje“).  Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám prodávajícího, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou emailu a SMS zpráv).  Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Kupující bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 2. Kupující uděluje odesláním objednávky prodávajícímu souhlas se zpracováním IP adresy, cookies a dalších dat které předává prohlížeč, tato data jsou považována za osobní údaje a je s nimi tak nakládáno.
 3. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího poskytnuté prodávajícímu bude považovat za důvěrné a použije je pouze ke splnění smlouvy uzavřené s kupujícím a k dalším účelům uvedeným v předchozím odstavci. Prodávající nebude předávat osobní údaje kupujícího kromě zpracovatele žádné třetí osobě s výjimkou situací, kdy je předání osobních údajů třetí osobě nezbytné v souvislosti s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
 4. Kupující má právo na kontrolu a přístup ke svým osobním údajům, a to po zadání hesla v rámci svého uživatelského účtu, případně jinými způsoby stanovenými zákonem. Kupující má právo měnit a aktualizovat své osobní údaje, a to po zadání hesla v rámci svého uživatelského účtu. Pokud o to kupující písemně požádá, prodávající ukončí zpracovávání osobních údajů kupujícího a tyto osobní údaje zlikviduje.
 1. Vyskytnou-li se na straně prodávajícího jím nezaviněné neodstranitelné překážky bránící splnění jeho závazků vůči kupujícímu, má prodávající právo od smlouvy jednostranně písemně odstoupit a kupujícímu je povinen neprodleně vrátit uhrazenou částku. Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřené smlouvy ani za škodu způsobenou takovým nesplněním, pokud k nesplnění povinností dojde z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl zabránit.
 2. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé na základě kupujícím uzavřených smluv s jinými osobami, zejména za škody následné a nepřímé.
 3. Kupující není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku za prodávajícím na třetí subjekt. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj závazek vůči prodávajícímu s jakoukoliv svojí pohledávkou za prodávajícím.
 4. Pro posouzení všech ustanovení uzavřené smlouvy a případné spory z této smlouvy je rozhodné právo České republiky a příslušné jsou soudy České republiky.
 5. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) OZ sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
 6. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím včetně těchto VOP je uzavřena v českém jazyce.
 7. Aktuální znění těchto VOP se zveřejňuje na internetu a odkaz na jejich úplné znění (internetovou adresu, kde lze úplné znění získat) obsahuje každý objednávkový formulář/smlouva. Odesláním objednávky potvrzuje kupující svůj výslovný, úplný a bezvýhradný souhlas se zněním aktuálních VOP. Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit VOP s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí předcházet datu vyhlášení jejich nového znění na internetu. Obsahuje-li smlouva úpravu práv a povinností smluvních stran odlišnou od znění těchto VOP, má přednost znění smlouvy.
 8. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 15. března 2017
Nastavení cookies